Yhdessä kestävää kasvua 2021-2027 – Matkailuelinkeinon tiekarttatyön Kick off järjestettiin tiistaina 20.4.2021

Kuva: Varsinais-Suomen liitto, Antti Vaalikivi

YHDESSÄ KESTÄVÄÄ KASVUA 2.0 – Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon tiekarttatyön KICK OFF pidettiin 20.4.2021

Yli 70 matkailutoimijaa osallistui tiekarttatyön käynnistämiseen tiistina 20.4.2021.  Tilaisuuden fasilitoivat Varsinais-Suomen liitto ja Turku Science Park Oy, Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämishanke. Menossa olivat mukana tiekartan laatija FlowHouse Oy ja teemaryhmätyötä sparraava FCG Finnish Consulting Group Oy. Tilaisuudessa kuultiin uuden tiekartan keskeisistä sisällöistä ja painotuksista ja työskenneltiin kolmessa ryhmässä FG Finlandin tukemana. Tuloksena peruslinjaukset teemaryhmätyön jatkoaskeleista. Teemaryhmiä ovat:

 • Digitalisaatio-ryhmä
 • Kestävän matkailun ryhmä
 • Tiedolla johtamisen ryhmä

Käytännön työskentely tapahtui maakunnallisella MAKE Howspace- yhteistyöalustalla. Käytännön työ jatkuu nyt ryhmissä loppukevään ja kesän ajan ja elo-syyskuun vaihteessa järjestetään ryhmien yhteinen tilaisuus ja kuullaan työn tuloksista. Tiekartan edellyttämän toimintamallin tulisi olla täydessä käytössä syksyn kuluessa.

Tilaisuuden esitykset:

Tiekarttaesittely_Kick off_20.4.2021_MiikkaRaulo

Tilaisuuden nauhoitteet:

(Tulossa)

—–

Tiekartan löydät täältä ”Yhdessä kestävää kasvua 2.0.

Varsinais-Suomen matkailun tiekartan toimenpideohjelma koostuu Menestyvän matkakohteen ekosysteemin johtamisesta ja kolmesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, joiden kautta vastataan alueen matkailun kehittämisen tavoitteisiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Jokaiselle toimenpideohjelmalle on määritelty tarkemmat konkreettiset toimenpiteet sekä tavoitteet. Kehittämisen toimenpiteet ja tavoitteet ohjaavat kaikkia alueen toimijoita.

 1. Varsinais-Suomi on omaleimainen ja siksi houkutteleva matkailualue
 2. Varsinais-Suomi on ympärivuotinen matkailualue
 3. Varsinais-Suomi on saavutettava matkailualue

Läpileikkaavina teemoina kehittämistyössä ovat

 1. Mahdollistava digitaalisuus ja
 2. Vastuullinen matkailualue

Varsinais-Suomi edustaa hajautuneen ekosysteemin mallia matkailuelinkeinon kehittämisen osalta. Matkailun markkinointia ja kehittämistä toteuttavat organisaatiot ovat toiminnoiltaan, organisaatiomalleiltaan sekä käytettävissä olevilta resursseiltaan hyvin erilaisia, mikä näyttäytyy yritysten näkökulmasta varsin sekavalta. Kansainvälisellä tasolla matkailun alueorganisaatioiden järkevä ja suunnitelmallinen johtaminen on viime vuosina noussut yhdeksi keskeisistä matkailualan kehittämisen painopisteistä.

Varsinais-Suomen matkailuekosysteemin nykyinen, pirstaleinen rakenne ei helpota matkailun kokonaisvaltaisempaa ja suunnitelmallisempaa kehittämistä maakuntatasolla. Nopeasti muuttavilla markkinoilla, matkailualueilta odotetaan nopeampaa reagointia mm. asiakkaiden tarpeisiin ja vaikuttavaa ja avointa päätöksentekoa.  Varsinais-Suomen matkailun tiekartan koordinaatiomallin tavoitteena on johtaa Varsinais-Suomen matkailun ekosysteemiä tavoitekeskeisesti, vahvistaen Varsinais-Suomen innovaatiokyvykkyyttä ja resilienssiä strategisten painopisteiden toteutuksessa.

Mallissa Varsinais-Suomen matkailun tiekartan toteutumista koordinoi yhteinen matkailun johtoryhmä, tukenaan teemaryhmät, tiiviissä vuorovaikutuksessa alueellisten matkailun vastuutoimijoiden (alueorganisaatiot, kunnat, elinkeinoyhtiöt) kanssa. Tiekartassa esitetty johto- ja koordinaatiomalli on tämän hetken tilanne ja sitä päivitetään tilanteen mukaan. Koordinaatiomallin kehittäminen tehdään vaiheittain. Perustettavia teemaryhmiä tässä vaiheessa ovat:

 • Digitalisaatio-ryhmä
 • Tiedolla johtamisen ryhmä
 • Kestävän matkailun ryhmä

Saavutettavuus ja brändäys- teemat tulevat kuulumaan suoraan johtoryhmälle. Kick off -tilaisuudessa työstetään erityisesti tätä teemaryhmätoimintaa.

Lisätiedot:

Esa Högblom
Erikoissuunnittelija
Varsinais-Suomen liitto
p. +358 40 7760310
esa.hogblom@varsinais-suomi.fi

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.