Varsinaissuomalaiset haluavat Saaristomeren ja sinisen kasvun voimakkaammin EU:n Itämeri-strategiaan

EU:n Itämeri-strategia täyttää 10 vuotta ja sen toimintasuunnitelman päivitys on ajankohtainen tänä keväänä. Komissio on päättänyt tarkastella strategiaa ja ottaa vastaan kommentteja asiaan liittyen. Varsinais-Suomen liitto ja Centrum Balticum selvittivät sähköisellä kyselyllä ja kuulemistilaisuudessa 7.2.2019 mitä päivityksessä tulisi huomioida varsinaissuomalaisten toimijoiden näkemyksen mukaan.

Varsinaissuomalaisten toimijoiden viestit EUSBSR:n päivitysprosessiin:

1. Itämeren erityisalueiden huomioiminen strategiassa

Itämeri on hyvin heterogeeninen merialue. Tällä hetkellä EU:n Itämeri-strategia ei huomioi meren erityisalueita riittävästi. Saaristomeri on näistä alueista herkin ja sen huomioiminen strategiassa hyödyttäisi koko Itämeren aluetta. Sen ekologiset erityispiirteet, jo tehty tutkimus ja poliittinen ilmapiiri luovat edellytykset alueen toimimisena testialustana esimerkiksi ympäristönsuojelun innovaatioille. Tietoa Saaristomereltä voi soveltaa koko Itämeren alueella.

2. Sininen kasvu ja tutkimus vahvemmin esiin strategiassa ja implementoinnissa

Sininen kasvu on tärkeä teema Varsinais-Suomelle ja koko Suomelle. Yrityksillä on keskeinen rooli uusien innovaatioiden syntymisessä, joten yksityissektorin tulisi huomioida nykyistä paremmin. Sinisen kasvun edistäminen ei saisi luoda ristiriitaa elinkeinoelämän ja ympäristönsuojelun välillä. Sinisen kasvun puitteissa vastataan sekä ilmaston, ympäristön että liikenteen haasteisiin innovatiivisilla ratkaisuilla. Tästä syystä pidetään toivottavana, että siniseen kasvuun panostaminen huomioitaisiin strategiassa selkeämmin. Tällä hetkellä elinkeinoelämän huomiointi koetaan strategiassa ohueksi. Yksi ratkaisu voisi olla muuttaa PA Innovation horisontaaliseksi toimeksi, joka edistäisi nykyistä enemmän yritysten mukaan tuloa projekteihin kaikilla politiikka-aloilla.

Ilmastonmuutoksen estäminen, siihen varautuminen, biodiversiteetin suojelu ja meren puhtaus ovat kautta linjan strategian tärkeimpinä tavoitteina. Näihin vastaamisessa tutkimus ja innovaatiot ovat ensisijaisen tärkeitä. Varsinais-Suomessa toivotaan rohkeasti uusia toimia kestävän sinisen biotalouden, merituulivoiman ja puhtaan liikenteen edistämiseksi.

Strategiassa tulisi painottaa tutkimuksen merkitystä ja sen tulisi varmistaa Itämerellä tehdyn tutkimuksen saavutettavuus. Tutkimuksella on merkittävä rooli myös siinä, että Itämeren alue profiloituu edelläkävijänä ja alueen osaaminen tulee tunnetuksi myös muualla Euroopassa.

3. Strategian ja sen implementoinnin yksinkertaistaminen

Strategian kieli ja ydinsanoma koetaan vaikeasti hahmotettavana, mikä etäännyttää toimijoita. Strategian rakennetta tulisi selkeyttää. Selkeyttäminen helpottaisi myös me-hengen luomista ja omistajuuden kokemusta, minkä lisäksi rakenteen yksinkertaistaminen edesauttaisi strategiasta viestimistä. Suomessa ja Varsinais-Suomessa on kuitenkin strategia onnistuttu jalkauttamaan hyvin ja tähän kokemukseen perustuen varsinaissuomalaiset toimijat huomioivat myös yhteistyön tärkeyden ja sen edistämisen myös alueen EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Hallinnon yksinkertaistamisen voisi aloittaa joitakin politiikka-aloja yhdistämällä tai muuttamalla niiden toimintatapoja. Yhdistämisellä toivotaan suurempaa vaikuttavuutta, tarkoituksena entisestään vahvistaa ko. politiikka-aloja. Alueella nähdään, että politiikka-aloja yhdistämällä voitaisiin saavuttaa suurempaa tehokuutta, huomioiden samalla että kaikki muutokset tulisi toteuttaa
kokonaisuutena. Jos esimerkiksi PA Innovation muuttuu horisontaaliseksi toimeksi, muiden politiikka-alojen pitäisi pystyä reagoimaan siihen omien toimintojensa suunnittelussa. Lisäksi strategiaa toteuttavien rahoitusohjelmien tulisi jatkaa hakijaystävällistä hallinnon keventämistä ja harmonisointia.

Alla on esitetty kaksi esimerkkiä mahdollisista yhdistymisistä:

• PA Hazards + PA Nutri = PA Clean Sea
Itämeren hyvään tilaan ja suojeluun keskittyvä Policy Area halutaan säilyttää. Keskustelussa ehdotettiin nykyisten PA Nutrin ja Hazardsin yhdistymistä ja sitä että niiden toimintaohjelmiin tulisi lisätä konkretiaa ja selkeitä toimenpiteitä. Varsinais-Suomessa on runsaasti Itämereen, erityisesti Saaristomereen, liittyvää alueellista osaamista. Saaristomeri on myös globaalisti ainutlaatuinen alue, joka vaatii kohdistettuja suojeluratkaisuja. Rehevöitymisen lisäksi Itämerellä tulisi seurata eteenkin avainhabitaattien kehitystä ja hyvinvointia. Itämeren hyvinvointi tulisi nähdä kokonaisvaltaisesti niin ympäristön, matkailun kuin talouden näkökulmasta. Ilmastonmuutosta ei tulisi käsitellä Itämeren suojelusta erillisenä osana, vaan sen torjuminen tulisi näkyä päivitetyssä strategiassa läpileikkaavana toimena.

• PA Ship + PA Transport = PA Connectivity
EUSBSR:n politiikka-aloista Ship ja Transport voisivat yhdistyä, jolloin olisi mahdollista huomioida liikenneyhteydet ja saavutettavuus nykyistä laajempana, ympäristön kannalta kestävänä kokonaisuutena, myös satamatoiminnot huomioiden. Lisäksi saavutettavuus on Itämeren alueen yhteistyön kannalta oleellista. Päivityksessä tulisikin huomioida liikkumisen eri muodot, niiden puhtaus, digitalisaatio ja turvallisuus. Varsinais-Suomessa merenkulku ja siihen liittyvä osaaminen on tärkeää. Alueen näkökulmasta strategiassa tulisi mainita autonomiset alukset ja niihin liittyvän yhteisen säätelyn kehittäminen. Varsinais-Suomen näkökulmasta tärkeitä liikenteen ratkaisuja ovat pohjoisen kasvuvyöhykkeen kehittäminen ja tunnin juna.

Lisätietoja:

kansainvälisten asioiden päällikkö Sonja Palhus, Varsinais-Suomen liitto
p. 040 5343 865, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

suunnittelija Juhani Ailio, Centrum Balticum
p. 040 509 7139, etunimi.sukunimi@centrumbalticum.org

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.