Tarvitaan lisää yhteistyötä kuntien hyte-koordinaattorien kesken

JärjestöSotehanke 113 on tutkinut kuntien hyte-koordinaattorien työtä ja sen järjestämistä. ”Hyte” on yhdistelmä sanoista hyvinvointi ja terveys, ja hyte-koordinaattori tarkoittaa hyvinvointikoordinaattoria. Kunnan hyvinvointikoordinaattori huolehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Pienemmissä kunnissa koordinaattori voi olla osa-aikainen tai kuntien yhteinen koordinaattori. Hyte-koordinaattorit ovat tärkeitä mm. järjestöyhteistyön kehittämiselle maakunnassa. 

JärjestöSotehanke 113:n Varsinais-Suomen hyte-koordinaattorikartoitus

JärjestöSotehanke 113:ssa tehtiin kesä-lokakuun 2019 aikana kartoitusta koskien kuntien hyte-koordinaattoreiden työtä. Tavoitteena oli saada kokonaiskuva Varsinais-Suomen kuntien hyte-koordinaattoreiden tilanteesta tällä hetkellä. Kartoitus tehtiin puhelinkeskustelujen avulla ja se toteutui 25 kunnan/kaupungin hyte-koordinaattorin kanssa. Kartoituksen tuomaa tietoa hyödynnetään Varsinais-Suomen hyte-koordinaattoreiden verkoston kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Keskusteluissa käytiin läpi hyte-koordinaattorien roolia ja mahdollisuuksia mm. järjestöyhteistyön näkökulmasta. Hyte-koordinaattoreiden mahdollisuudet toimia ovat eri kunnissa hyvin erilaiset. 80% hyte-koordinaattoriksi nimetyistä henkilöistä kertoi, että hyte-koordinaattorin tehtävän hoitamiseen on varattu työaikaa. Tehtävän hoitamiseen varattu työaika vaihtelee 100% työajasta kahteen viikkotyötuntiin. Suurin osa hyte-koordinaattoreista koki työajan olevan riittämätön.

Järjestöyhdyshenkilönä toimiminen kuuluu 17 hyte-koordinaattorin työnkuvaan. Työaikaa järjestöyhdyshenkilönä toimimiseen oli varattu noin puolella, useimmiten tähän työhön käytettävää aikaa ei oltu määritelty. Järjestöyhdyshenkilölle kuuluvat tehtävät on määritelty kirjallisesti 20% kunnista. Kartoituksessa selvitettiin lisäksi, onko kunnan internet-sivuilta löydettävissä tieto kunnan järjestöyhdyshenkilöstä ja hänelle kuuluvista tehtävistä. Tiedot löytyivät kattavasti vain kahden kunnan osalta. Suurin osa hyte-koordinaattoreista kertoi, että tietoja ei löydy tai tiedot ovat puutteellisia tai vaikeasti löydettävissä.

Hyte-koordinaattorien kanssa käydyissä keskusteluissa tuli esille tarve saada hyte-työn käsitteeseen selkeyttä hyte-koordinaattorien työnkuvan selkeyttämiseksi. Esille tuli myös tarve saada eri hallinnonalat tunnistamaan järjestöjen tekemän hyte-työn tärkeys. Pohdinnassa oli myös hyte-työn saaminen osaksi kunnan rakenteita sekä hyte-työn huomiointi talousarviossa. Pienten kuntien hyte-koordinaattorit kokevat erityisesti tarvetta saada vertaistukea toisistaan ja esille tuotiinkin alueellisen yhteistyön tarve esim. yhteistyön lisäämisessä sote-puolen toimijoiden kanssa. Neuvoja kaivattiin pienissä kunnissa myös miten kohdentaa hyte-työssä vähäiset resurssit oikein.

JärjestöSotehanke 113:n pilottikuntayhteistyö

JärjestöSotehanke 113:n pilottikuntayhteistyöhön on valikoitunut neljä eri kokoista kuntaa eri puolilta maakuntaa. Pilottikuntien kanssa tehtävistä järjestöyhteistyön malleista tehdään kooste, joka julkaistaan myöhemmin hyvän käytännön kuvauksena ja hyvän järjestöyhteistyön tarkistuslistoina. Kuvaukset ovat kuntien käytettävissä oman järjestöyhteistyön kehittämiseksi ja niitä levitetään myös kuntien hyte-koordinaattorien verkostotapaamisessa syksyllä 2020..

Pilottikunnat ovat Turku, Salo, Uusikaupunki ja Koski Tl. Pisimmälle kunta-järjestö -yhteistyön kuvaamisessa on edetty Koski Tl:n kanssa. 113-hankkeen työntekijät osallistuivat keväällä 2019 Koski Tl:n yhdistysiltaan, johon osallistui 36 ihmistä yhteensä 22 eri yhdistyksestä. Yhdistysiltatapaamisen jälkeen koottiin ja kuvattiin hyvinvointikoordinaattorin kanssa Koski Tl:n tämän hetkistä tilannetta yhteistyön, tukikeinojen, tilojen ja avustusten suhteen. Yhteistyö jatkuu myös Uudessakaupungissa ja yhteistä työskentelyä käynnistetään Salossa ja Turussa.

JärjestöSotehanke 113 järjestää yksittäisiä yhteistyötilaisuuksia myös muissa toiminta-alueen kunnissa. Marraskuussa 2019 on vuorossa Parainen, jossa järjestöt pohtivat yhdessä kuntatoimijoiden kanssa yhteistyön kehittämistä.

Teksti ja lisätiedot:

  • asiantuntija Päivi Rouvali, JärjestöSotehanke 113, Turun Kaupunkilähetys ry
    etunimi.sukunimi@tukenasi.fi ja 040 837 8730