Radical -hanke ja insinöörikoulutuksen kehittäminen

Kuva: Turun ammattikorkeakoulu

Varsinais-Suomen positiivinen rakennemuutos ja työllisyyden kasvu edellyttävät edelleen osaavaa työvoimaa. vaikka kansainvälinen talous osoittaakin jo tasaantumisen merkkejä ja nopein kasvu Suomessakin on hidastumassa. Osaavan työvoiman tarve alueella on edelleen kasvava laajentuen samalla teollisuudesta palveluihin ja vientialojen vahvistumisen kautta kasvunäkymät yltävät pitkälle. Osaavan työvoiman saatavuuteen on panostettu useilla eri tavoilla niin koulutusta kehittämällä kuin aluetta potentiaalisille osaajille markkinoiden. Myös työvoiman liikkuvuuden varmistaminen, muuttajille suunnattujen palvelujen kehittäminen sekä kansainvälisten osaajien houkuttelu ja työperäisen maahanmuuton edistäminen korostuvat kehittämishankkeissa.

Työelämän osaamistarpeisiin reagoidaan mm. koulutuksen työelämäyhteyttä kehittämällä sekä vahvistamalla koulutuksen uudistumiskykyä työelämän murroksessa. Erityisesti tekniikan alalla on käynnissä useita kehitysprosesseja koko koulutuspolun varrella (esimerkiksi DI-koulutuksen laajentamiseen liittyvät tavoitteet, Teknologiakampus Turku, STEAM-toiminta, FiTech –toiminta jne).  Tähän laajaan kokonaisuuteen liittyy osaltaan myös Erasmus+ ohjelmasta rahoitettu hanke RADICAL – Filling Skills Gaps in Blue Industry by Radical Competence Boost in Engineering VET.

Työelämälähtöisyys edellä – korkeakoulutusta yritystasolle

Turun ammattikorkeakoulu sai vuonna 2017 rahoituksen kaksivuotiselle Erasmus+ hankkeelle nimeltään RADICAL – Filling Skills Gaps in Blue Industry by Radical Competence Boost in Engineering VET. Hankkeen tavoitteena on AMK -tasoisen insinöörikoulutuksen uudistaminen koulutuksen työelämälähtöisyyttä lisäämällä. Tavoitteena on, että 4-vuotisesta opiskeluajasta lähes puolet tapahtuisi yrityksissä eli oppilaitoksessa vietetty aika vähentyisi merkittävästi. Työharjoittelun osuus insinöörin perustutkinnosta on nyt noin 12 %. Uusi kehitettävä malli on käytännössä suomalainen sovellus saksalaisesta duaalimallista ja se pilotoidaan tuotantotalouden alalla meriteollisuusalan yrityksissä. Uusi koulutus alkaa syksyllä 2019 tuotantotalouden alalla ja myöhemmin toivottavasti laajenee myös muille insinöörikoulutusaloille. Radical –hankkkeella tavoiteltava malli on myös osittainen vastaus korkeakoulusektorin oppisopimusmallin puuttumiseen.

Kun kouluttavaa prosessia viedään yritystasolle, nousee esille monia kysymyksiä ja haasteita ei vähiten yrityksen näkökulmasta. Käytännön järjestelyt oppilaitoksen, yrityksen ja opiskelijan välillä (mm. sopimukset) ja erityisesti ohjaukseen liittyvät kysymykset nousevat keskiöön. Ohjaukseen liittyen hankkeessa rakennetaan uutta mentorointimallia ammattikorkeakoulun opettajien, opiskelijoiden ja yritysten ohjaajien välille. Tässä hyödynnetään mm. Meyer Turun parhaita käytäntöjä ja hyödynnetään myös saksalaisten ja ranskalaisten kumppanien osaamista.

 

Kuva: Turun ammattikorkeakoulu

Uusi koulutusmalli – uudet haasteet

Lähiopetuksen ja yrityksessä tapahtuvan osuuden rytmityksen tulee tapahtua yrityksen kannalta toimivalla tavalla. Yhtä erikokoisille ja eri alojen yrityksille sopivinta tapaa ei ole, mutta rytmityksen systemaattisuus ja ennakoitavuus on tärkeää kaikille. Selvää on, että insinöörin perustaitojen ja tietojen opettaminen ei kuulu yritykselle, joten opintojen alkuvaiheessa perinteinen lähiopetus korostuu. Selvää on myös se, että yritysten tilaukset ja projektit menevät omia polkujaan, eivätkä noudata opiskelijan rytmiä. Toisaalta tärkeää on huomata, että kaikki opiskelijat käyvät tietyt sisällöt ja työtehtävät läpi opintojensa aikana.

Toinen kiinnostava kysymys on asiaan liittyvät sopimusjärjestelyt oppilaitoksen ja yrityksen välillä. Kysymys on pitkälti vastuiden jakamisesta kaikille soveltuvalla tavalla. Järjestelyn tulee myös mahdollistaa sopimuksen purun tai työtehtäviin liittyvät erilaiset joustot, mikäli olosuhteet sitä jostain pakottavasta syystä edellyttävät. Tavoitteena on aina, että yritys todella sitoutuu yhteistyöhön ja että opiskelija jatkaa samassa työpaikassa opintojen loppuun.

Uusi opintomalli syksyllä 2019 – pilotit käynnistyvät keväällä 2019

Syksyllä 2019 alkava opintojakso on tarkoitus toteuttaa osana nykyistä tuotantotalouden opinto-ohjelmaa siten, että 1. opiskeluvuoden syksyllä opiskelijat hakevat uuteen malliin mukaan. Valitut opiskelijat ja pilottiyritykset saatetaan yhteen siten, että yritys ja opiskelijat löytävät toisensa. Ensimmäisen opiskeluvuoden keväästä alkaen opiskelija vuorottelee lähiopetuksen ja työssä oppimisen välillä. Kesäharjoittelu täydentää mallia. Keväällä 2019 jo nykyisiä tuotantotalouden opiskelijoita osallistuu ennakoivaan pilottiin muutamissa yrityksissä mm. Meyerin Turun telakalla. Tavoitteena on testata erilaisia käytännön järjestelyjä.

Hanketta vetää Turun ammattikorkeakoulu ja mukana partnereina ovat myös Meyer Turku, Varsinais-Suomen Yrittäjät sekä Varsinais-Suomen liitto. Lisäksi hankkeessa on mukana saksalaisia ja ranskalaisia oppilaitoksia.

Lisätietoa hankkeesta:

https://radicalproject.turkuamk.fi/

Turun ammattikorkeakoulun yhteyshenkilöt:

Rauni Jaskari

Lehtori, DI / Senior Lecturer, M.Sc.(Eng.)
Turun ammattikorkeakoulu / Turku University of Applied Sciences
Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland
Mobile +358 44 9072 904

Jassi Aho

Projektipäällikkö, RADICAL-projekti
Turun AMK
+358 40 355 0360, Jassi.Aho@turkuamk.fi

Varsinais-Suomen liiton yhteyshenkilöt:

Esa Högblom
Erikoissuunnittelija
Varsinais-Suomen liitto
p. +358 40 7760310
esa.hogblom@varsinais-suomi.fi

Ville Roslakka
Erikoissuunnittelija
Varsinais-Suomen liitto
p. +358 50 592 0404
ville.roslakka@varsinais-suomi.fi