Kasvun eväät ja polut työelämään – mistä osaajat, mistä tekijät

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän koulutus, -elinkeino -ja maaseutujaostot järjestivät yhteisen työristeilyn 3.12.2018 teemalla ”Kasvun eväät ja polut työelämään – mistä osaajat, mistä tekijät”. Tavoitteena oli keskustella asiantuntijaesitysten pohjalta ratkaisuista ja näkökulmista koskien osaavan työvoiman saatavuutta. Työvoiman kysynnän kasvu on ollut merkittävää ja työvoimapula on tosiasia jo melkein kaikilla toimialoilla. Samalla kun juuri nyt osaavan työvoiman saatavuus tulee turvata olisi myös tulevaisuuden haasteisiin kyettävä vastaamaan.

Erityisen kiinnostavia olivat yritysten puheenvuorot osaavan työvoiman saatavuudesta. Suomalaisen yrityskentän pien -ja erityisesti mikroyritysvaltaisuus ja tämän segmentin merkitys työllistäjänä nousi vahvasti esille. Oppilaitosyhteistyö ja koulutuksen toteutus yritysrajapinnassa on tärkeää osaavan ja sitoutuneen henkilöstön saatavuuden kannalta. Myös yritysten ja alueen oma imago ovat tärkeitä tekijöitä. Lisäksi yritysten kyky hyödyntää ja soveltaa uusinta teknologiaa takaa sekä kilpailukyvyn kehittymisen että uusien työmahdollisuuksien syntymisen. Esille nousi myös ulkomainen työvoima, joka on usein ratkaisevassa asemassa esimerkiksi maaseutuyrityksissä. Perinteisen työnvälityksen lisäksi yksityisten henkilöstöpalvelujen rooli koettiin merkittäväksi juuri ulkomaisen työvoiman osalta. Suomen kielen taitovaatimusten suhteen edellytetään kuitenkin joustavuutta. Maaseutuelinkeinoihin liittyen nousi myös ilmastonmuutos esille merkittävänä toimintaedellytyksiin vaikuttavana tekijänä.

Teknologiateollisuuden merkitys Suomen ja Varsinais-Suomen talouskasvulle ja työllisyydelle on suuri ja teknologia-alojen liikevaihto ja työllisyys ovat vahvassa kasvussa. Kokonaisuutena ala vastaa yli puolesta maakunnan viennistä. Alan kasvussa näkyy kuitenkin tasaantumisen merkkejä erityisesti euroalueella. Yleisemminkin talouskasvun tasaantuminen on lähiaikoina tosiasia. Maakunnallinen kehitys näyttää kuitenkin positiivisen vakaalta edelleen.

Osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi tilaisuudessa nostettiin esille uusien ketterien koulutusavausten tarve, ulkomaisen työvoiman osalta erityisesti lupakäytänteiden joustavoittamoinen, koulutusorganisaatioiden työelämäyhteistyön vahvistaminen ja  yritysten ja koulutuksen järjestäjien erilaisten yhteistyöalustojen toteuttaminen.  Joustavan jatkuvan oppimisen käsite oli myös vahvasti esillä puhuttaessa oppilaitosten toiminnasta ja haasteista päivän teemaan liittyen.   Lisäksi korostui tarve kyetä hahmottamaan nykyistä paremmin tulevia osaamistarpeita ja mahdollisia ammattialoja.

Ohessa tapahtuman esitykset yhtenä koosteena.

Kooste esityksistä 3.12.2018