Järjestöjaoston kauden 2022-2025 nimeäminen avattu

Nimeämispyyntö
Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaosto

Pyydämme varsinaissuomalaisia, alueellisesti ja maakunnallisesti toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä mukaan maakunnalliseen järjestöyhteistyöhön ja nimeämään ehdokkaansa maakunnan yhteistyöryhmän MYR:n järjestöjaostoon kaudelle 2022–2025.

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR on aluekehityslain mukainen maakunnan yhteistyöelin (ALKE §19). Se päättää kehittämishankkeiden linjauksista ja rahoituskehyksen jakaantumisesta. Yhteistyöryhmä käsittelee myös maakunnan keskeisiä kehittämiskysymyksiä. MYR voi asettaa jaostoja, jotka toimivat neuvoa-antavina, kehittävinä ja koordinoivina foorumeina maakunnan kannalta merkittävissä teemoissa. Maakunnan yhteistyöryhmä perusti järjestöjaoston alaisuuteensa vuonna 2019.

MYR:n järjestöjaoston tehtävä

Järjestöjaosto toteuttaa Varsinais-Suomen maakuntastrategiaa toimimalla Varsinais-Suomen järjestöjen yhteistyöelimenä ja edunvalvojana sekä Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan omistajana. Järjestöjaoston tehtävä on:

  • edistää Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan toteutumista, päivittää tiekartta säännöllisesti osallistavalla prosessilla ja seurata tiekarttatyön vaikuttavuutta
  • järjestää vuosittain Varsinais-Suomen järjestöfoorumi -tapahtuma
  • varmistaa toiminnan tasot maantieteellisesti ja toimijatyyppisesti läpäisevä keskustelu ja kuuleminen Varsinais-Suomen järjestökentällä Varsinais-Suomen järjestöfoorumi -verkoston ja paikalliskontaktien avulla
  • toteuttaa aktiivista yhteistyötä virkamiesvalmistelun kanssa järjestökenttää koskevissa viestintä- ja yhteistyökysymyksissä
  • edistää poikkisektoraalista järjestö-kunta-maakunta -yhteistyötä kyselyin, tapahtumin, työpajoin, koulutuksin, asiantuntijavaihdoin, yhdistysesittelyin ynnä muin keinoin
  • huolehtia järjestökentän edunvalvonnasta tuomalla yhdistysten ja järjestöjen asiantuntijuus esiin sekä järjestökentän sisällä että sen ulkopuolella (kunnat, rahoittajat, media) esimerkiksi lausumalla tai tekemällä kannanottoja ja aloitteita
  • toimia järjestöjen kollektiivisena, yhteisenä äänenä alueellisissa, lainsäädäntöön ja järjestöspesifeihin ongelmiin liittyvissä tilanteissa sekä ”ihmisten äänen” tulkkina näissä esimerkiksi lausumalla
  • edistää hyvää vuorovaikutusta, järjestöjen toisiltaan oppimista ja toimijoiden rakentavaa kohtaamista
  • panostaa järjestökentän viestintään tiedon avoimuuden ja tiedon välittämisen kautta, hyödyntäen www.järjestöfoorumi.fi -sivua ja järjestöjen asiantuntemusta, tavoitteena erityisesti yhteistyötä ja rahoituksen saamista edistävän tiedon lisääminen sekä järjestötoiminnan brändäys.

MYR:n järjestöjaoston kokoonpano

Järjestöjaoston jäsenet edustavat eri järjestösektoreita, Varsinais-Suomen liittoa ja Varsinais-Suomen aluehallintovirastoa. Jäsenjärjestöillä tulee olla Varsinais-Suomessa alueellista tai maakunnallista toimintaa.

Jaosto valitsee järjestöä tai yhdistystä edustavan puheenjohtajan keskuudestaan. Varsinais-Suomen liiton edustaja toimii jaoston sihteerinä.

Järjestöjaoston jäsenille ei makseta kokouspalkkioita tai matkakorvauksia, vaan kukin lähettävä taho vastaa edustajansa kustannuksista. Jaoston muodostamat työryhmät työskentelevät kokousten välillä.

Kaudella 2019–2021 järjestöjaostossa oli 20 jäsentä ja heidän varajäsenensä. Mikäli kaudelle 2022–2025 nimettyjä ehdokkaita on enemmän kuin paikkoja, edustajat valitaan painottaen nimeävän tahon alueellisen toiminnan laajuutta ja aikaisempaa osallistumista järjestöfoorumin työskentelyyn. Sektorien keskinäiset painotukset suhteutetaan nimettyjen ehdokkaiden määrään. Valinnassa huomioidaan myös tasa-arvonäkökulma. Jaoston kokoonpano vahvistetaan Varsinais-Suomen liiton laatiman esityksen perusteella MYR:n kokouksessa viimeistään alkuvuonna 2022.

Pyydämme ehdokkaanne nimeämistä viimeistään 12.11.2021 sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäki, p. 040 520 0761, salla-maria.lauttamaki@varsinais-suomi.fi

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.