Förhandsenkät om behovet av att utarbeta en färdplan för utveckling av turismnäringen i Egentliga Finland

Turismen är en av de snabbast växande branscherna i världen, och för Finlands del är den en av de viktigaste källorna till exportinkomster och skapar ett betydande antal arbetstillfällen. Turismen har vuxit snabbt i Finland. Aktivt arbete görs på olika håll för att utveckla turismen också i Egentliga Finland, men ännu finns outnyttjad potential. Satsningar på turismnäringen innebär även satsningar på regionens livskraft, vilket i sin tur tar sig uttryck exempelvis i bättre service för kommuninvånarna.

Effekterna av globala enskilda fenomen, händelser och megatrender når också Egentliga Finland. Såväl politiska, ekonomiska, samhälleliga och teknologiska som miljömässiga faktorer inverkar avsevärt på hur turismen utvecklas. Fenomen som klimatförändringen och exempelvis olika former av delningsekonomi har en betydande inverkan på branschen. Marknaden har globaliserats och kunden kan var som helst välja en passande turismprodukt. Allt detta inverkar också på turismnäringen i Egentliga Finland.

Egentliga Finlands nuvarande program för utveckling av turismnäringen är från 2013. Dess uppdaterade version är från 2017 och gäller fram till utgången av 2020. Målet är att upprätta en färdplan för utvecklingen av turismnäringen i Egentliga Finland för åren 2021–2027. Arbetstiteln är i detta skede ”Tillsammans för hållbar tillväxt och kompetens 2.0”. Färdplanen är ett redskap som sammanför turismaktörerna. Den ska ge gemensamma riktlinjer i arbetet med att utveckla turismen, och säkerställa att utvecklingsarbetet ger resultat. Utgångspunkten är att åtgärder genomförs som samarbete mellan ett brett spektrum aktörer med beaktande av deras respektive mål och prioriteringar (t.ex. ekonomiska regioner och städer). Färdplanen upprättas av såväl offentliga aktörer som av företagen inom branschen, och en del av målen och åtgärderna kan genomföras genom extern projektfinansiering.

Arbetet med färdplanen inleds genom en förhandsenkät som riktas till en bred skara i landskapet: aktörer som utvecklar turismen, invånare samt företagare inom branschen. Målet är att få en så bred bild som möjligt av synen på att utveckla turismen i landskapet. Vänligen svara senast måndagen den 16 mars 2020.

Enkäten om behovet av att utarbeta en färdplan för utveckling av turismnärigen i Egentliga Finland finns här.

Arbetet fortsätter onsdagen den 1 april 2020 under Turismforums workshop i Salo.

Bild: Antti Vaalikivi, Egentliga Finlands förbund

Kontaktperson

Esa Högblom
Specialplanerare
Egentliga Finlands förbund
tel. +358 40 7760310
esa.hogblom@varsinais-suomi.fi