Auran ja Mynämäen identiteettitarinat elinvoimaisuuden ja uudistumisen välineiksi

Mikä tekee taajaman sellaiseksi kuin se on? Millaisia käännekohtia paikkakunta on kokenut ja mitä niistä on seurannut? Millainen on taajaman identiteettitarina?

Keskustat ovat alati jonkinasteisessa muutoksessa. Aina ei ole helppoa tunnistaa niitä tekijöitä, joilla on merkitystä taajaman identiteetille. Taajaman kehitystarina voi muuttua ja kasvaa, ja identiteetti voi vastata ajan tuomiin haasteisiin, jos sen perusta on tukeva. Rajut muutokset voivat myös katkaista tarinan ja identiteetille voidaan joutua rakentamaan uutta perustaa. Rakennettuun ympäristöön piiloutuukin paljon viestejä, joiden merkitys voi aueta, kun ymmärretään kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä.

Identiteetti voidaan nähdä osana taajaman elinvoimaisuutta, joka koostuu monista asioista ja voi näyttäytyä erilaisena tarkastelijasta riippuen. Ymmärrys taajaman identiteetin muodostavista tekijöistä on tärkeää taajamia kehitettäessä ja uutta suunniteltaessa. Tässä hankkeessa on haluttu laajentaa elinvoimaisuuden käsitettä ja ulottaa tarkastelua taajamakuvallisiin ominaispiirteisiin sekä koettuihin vetovoimatekijöihin. Käytettyjen menetelmien avulla on tunnistettu ja syvennetty ymmärrystä niistä tekijöistä, joista taajaman identiteetti rakentuu.

Hankkeessa on tarkasteltu rakennettua ympäristöä, sen ominaispiirteitä ja toiminnallisuutta sekä niihin liitettäviä arvoja, kokemuksia ja merkityksiä. Eri menetelmin on kartoitettu keskustojen historiallista luonnetta ja nykytilaa. Lisäksi on selvitetty, mitkä elementit ja olosuhteet taajamissa ovat sellaisia, joilla on ollut sekä historiallisesti että nykyaikana erityistä merkitystä yhteiskunnan ja yhteisön kannalta. Tietoa on kerätty arkistoaineistojen lisäksi ympäristöä havainnoiden, maastossa valokuvaten ja asukkaita haastatellen.

Varsinais-Suomen hankeosuuden tuloksena syntyivät Auran ja Mynämäen taajamien identiteettitarinat.

Varsinais-Suomen liitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto ovat toteuttaneet hankkeen yhdessä kuntien kanssa taajamien elinvoi­man kehittämiseksi. Hankkeessa on kehitetty yhteistyömuotoja ja -menetelmiä taajamien elinvoiman edis­tämiseksi sekä julkisen rakennuskannan hallintaan ja kestävään uusiokäyttöön. Tuloksia voidaan käyttää sekä kunnan että maakunnan suunnittelutyön edistämiseksi. Varsinais-Suomessa työtä ovat olleet mukana toteuttamassa Varsinais-Suomen maakuntamuseo ja Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu.

Taajamahankkeen päätöstilaisuudessa 21.8.2019 esitellään hankkeen tulokset ja keskustellaan prosessin aikana syntyneistä havainnoista ja esiin nousseista kysymyksistä.

Tilaisuuden kutsu ja ohjelma

Ilmoittaudu mukaan Ilmoittautuminen on mahdollista ma 19.8. asti.

Tervetuloa!

Varsinais-Suomen liitto

Kuva: Anna-Liisa Nisu