Foorumit » Sinisen kasvun verkosto

Varsinais-Suomen sinisen kasvun verkosto edistää alueella jo valmiiksi vahvojen merellisten elinkeinojen kehittämistä, uusien innovaatioiden ja arvoketjujen synnyttämistä sekä uusia yhteistyömahdollisuuksien löytämistä. Sininen kasvu on yksi uudessa maakuntaohjelmassa määritellyistä älykkään erikoistumisen painopisteistä.

Sinisen kasvun ytimessä on Euroopan komission kehittämä älykkään erikoistumisen malli, jonka mukaisesti jokainen Euroopan alue on muotoillut omat älykkään erikoistumisen painopisteensä omien vahvuuksiensa pohjalta. Älykäs erikoistuminen tarkoittaa lyhyesti sanottuna nimensä mukaisestikin uusien, innovatiivisten ja korkeaa teknologista osaamista hyödyntävien tuotteiden sekä arvoketjujen kehittämistä ja markkinoille tuomista.

Sinisessä kasvussa korostuvat erityisesti energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys, kiertotalous sekä muut kestävän kehityksen periaatteet. Varsinais-Suomessa sininen kasvu tarkoittaa perinteisesti vahvan laivanrakennusteollisuuden lisäksi myös muun muassa sinisiä biotieteitä, vesiviljelyä ja rannikkomatkailua. Lue tarkemmin sinisestä taloudesta Varsinais-Suomessa englanninkielisestä tietolehtisestä. Lisäksi sinisen kasvun teemasivusto nostaa alueen toimijoiden huippuosaamista paremmin esille.

Sinistä kasvua edistetään myös merialuesuunnittelun avulla. Kestävän sinisen kasvun lisäksi merialuesuunnittelulla edistetään meren hyvää tilaa. Varsinais-Suomen liitto laatii yhdessä Satakuntaliiton kanssa merialuesuunnitelman, joka kattaa aluevesien lisäksi myös talousvyöhykkeen. Suunnitteluprosessiin osallistuu laaja joukko alueen toimijoita yrityksistä sekä julkiselta sektorilta. Merialuesuunnittelun yhteistyöverkostoon voi ilmoittautua merialuesuunnittelu.fi -sivujen kautta.

 

Kuva: Maiju Oikarinen