Foorumit » Sinisen kasvun verkosto

Varsinais-Suomen sinisen kasvun verkosto edistää alueella jo valmiiksi vahvojen merellisten elinkeinojen kehittämistä, uusien innovaatioiden ja arvoketjujen synnyttämistä sekä uusia yhteistyömahdollisuuksien löytämistä. Sininen kasvu on yksi uudessa maakuntaohjelmassa määritellyistä älykkään erikoistumisen painopisteistä.

Sinisen kasvun ytimessä on Euroopan komission kehittämä älykkään erikoistumisen malli, jonka mukaisesti jokainen Euroopan alue on muotoillut omat älykkään erikoistumisen painopisteensä omien vahvuuksiensa pohjalta. Älykäs erikoistuminen tarkoittaa lyhyesti sanottuna nimensä mukaisestikin uusien, innovatiivisten ja korkeaa teknologista osaamista hyödyntävien tuotteiden sekä arvoketjujen kehittämistä ja markkinoille tuomista.

Sinisessä kasvussa korostuvat erityisesti energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys, kiertotalous sekä muut kestävän kehityksen periaatteet. Varsinais-Suomessa sininen kasvu tarkoittaa perinteisesti vahvan laivanrakennusteollisuuden lisäksi myös muun muassa sinisiä biotieteitä, vesiviljelyä ja rannikkomatkailua. Lue tarkemmin sinisestä taloudesta Varsinais-Suomessa juuri nyt vuoden 2019 alussa julkaistusta englanninkielisestä tietolehtisestä.

Varsinais-Suomen liitossa sinistä kasvua edistää Interreg BSR -rahoitteinen Smart Blue Regions -hanke. Hankkeella pyritään tuomaan alueen toimijoita yhteen, lisäämään kansainvälistä yhteistyötä sekä tuomaan toimijoille tiedoksi uudenlaisia rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksia. Lisäksi syksyllä 2018 avattu sinisen kasvun teemasivusto nostaa alueen toimijoiden huippuosaamista paremmin esille.

Sinistä kasvua edistetään myös merialuesuunnittelun avulla. Kestävän sinisen kasvun lisäksi merialuesuunnittelulla edistetään meren hyvää tilaa. Varsinais-Suomen liitto laatii yhdessä Satakuntaliiton kanssa merialuesuunnitelman, joka kattaa aluevesien lisäksi myös talousvyöhykkeen. Suunnitteluprosessiin osallistuu laaja joukko alueen toimijoita yrityksistä sekä julkiselta sektorilta. Merialuesuunnittelun yhteistyöverkostoon voi ilmoittautua merialuesuunnittelu.fi -sivujen kautta.

Varsinais-Suomen liitto on myös mukana Plan4Blue – Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea kestävää sinistä kasvua. Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä sinisten alojen asiantuntijoiden ja yritysten kanssa. Hanke toteutetaan Suomen ja Viron yhteistyönä.

 

Kuva: Maiju Oikarinen