Älykäs erikoistuminen » S3 Sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio

Meriteollisuus on yksi Varsinais-Suomen kasvun vetureista

Sininen kasvu on käsitteenä laaja-alainen ja tarkoittaa kestäviä merellisiä elinkeinoja, kuten laivanrakennusta, meriliikennettä, kalastusta ja matkailua. Euroopan komission Blue Growth -strategiassa keskeisimmiksi painopistealueiksi on määritelty merellinen energiantuotanto, vesiviljely, merellinen turismi, bioteknologia ja merenpohjan mineraalivarat. Poikkileikkaavia tavoitteita ovat työllisyys, lisäarvon tuottaminen ja kestävyys.

Varsinais-Suomessa sinisen kasvun veturina toimii meriteollisuus (laivanrakennus) laajasti verkot-tuneen alihankinta- ja koulutusverkoston tuella. Lounais-Suomen meriteollisuus työllistää 8 000 henkilöä n. 400 yrityksessä. Koko Suomen meriteollisuuden työpaikoista tämä on noin 27 prosenttia. Alan yrityksistä 30 prosenttia sijaitsee Lounais-Suomessa ja niiden osuus alan liikevaihdosta on 28 prosenttia. Turussa toimii neljä alalle kouluttavaa korkeakoulua ja yliopistoa.

Varsinais-Suomen sinisen kasvun kärjet ovat teknologia- ja erityisesti meriteollisuus sekä sininen biotalous.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä osaamisen kehittäminen

Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan tohtoreita, diplomi-insinöörejä, tekniikan kandidaatteja, insinöörejä ja merenkulun ammattilaisia alueen lisääntyviin tarpeisiin. Teknologiakampus Turku edistää Turun neljän korkeakoulun eli Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian tekniikan koulutusta ja tutkimusta. Samalla se yhdistää korkeakoulujen voimavarat tukemaan alueen yritysten tuotekehitys- ja innovaatio-toimintaa.

Teknologiakampuksen tavoitteena on luoda Turkuun vahva ja laaja-alainen tekniikan osaamiskeskittymä, joka edistää Lounais- Suomen kilpailukykyä sekä alueen yritysten kehittymistä pitkällä aikavälillä.

Osana Teknologiakampus Turku -kokonaisuutta STEAM Turku -hanke luo Turun kaupungille uuden koulutuksen toimintamallin luonnontieteen ja tekniikan alan vetovoiman vahvistamiseksi. STEAM rakentaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävän tiede- ja teknologiapolun sekä tarjoaa suoria väyliä jatko-opintoihin ja Turun teknologiakampukselle.

 

Yritysten innovaatiot ja kansainväliset verkostot

Yritystason kansainvälistä verkostoitumista edistetään alueella mm. meriteollisuuden kiihdytysohjelman avulla. Ohjelma yhdistää alan kärkiyhtiöt ja pienet kansainväliset kasvuyritykset sekä kiihdyttää näiden kahden välistä yhteistyötä. Ohjelman tavoitteena on luoda kumppaniyrityksille kilpailuetua tuomalla ratkaisuja mm. toisilta toimialoilta ja näin vahvistaa suomalaisen meriteollisuuden kilpailukykyä.

Alueen yritysten teknisen osaamisen tasoa ja kilpailukykyä lisätään Turku Future Technologies -toiminnan avulla. Blue Industry Parkista on tarkoitus luoda Turku Meyer Oy:n telakan viereen meriteollisuusalue, joka tukee risteilijärakentamiseen liittyvän alihankintaverkoston globaalin kilpailukyvyn parantumista. Blue Navigator -ekosysteemin tavoitteena on käynnistää tutkimus- ja kehityshankkeita, joiden avulla Blue Industry Parkin alueella toimivien yritysten ja meriteollisuusverkoston kokonaiskilpailukyky paranee.

Kansainvälisen verkostoyhteistyön tavoitteena on eurooppalaisen meriteollisuuden kilpailukyvyn edistäminen ja meriteollisuuden korostaminen merkittävänä strategisena toimialana. Etusijalle yhteistyön sisällössä ja suuntautumisessa asetetaan kohdealueet, joissa merialan tuotannollisen toiminnan lisäksi painottuvat myös koulutus, tutkimus ja kehitystoiminta sekä meriteollisuuden merkittävyys alueen elinkeinorakenteelle.

Varsinais-Suomen alueen teknologiateollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseksi on välttämätöntä liittyä myös alueellisiin ja kansallisiin osaamisverkostoihin ja vahvistaa niissä toimimista. Turussa rakennetaan pitkäjänteistä yhteistyötä kaupunkiseutujen, Varsinais-Suomen seutukuntien ja muualla Suomessa sijaitsevien teknillisten yliopistojen välillä.

Sininen biotalous

Sinisen biotalouden käsite kohdistaa huomion vesiin ja vesiensuojeluun liittyviin elinkeinoihin. Kestävä sininen biotalous tarkoittaa sinisten resurssien käytön monipuolistamista ja edellytysten turvaamista sekä resurssikäytön uudistamista niin, että toimintamallit tukevat samanaikaisesti paikallisten resurssien hyödyntämistä sekä vesien- ja merensuojelun tavoitteiden saavuttamista.

Varsinais-Suomessa olosuhteet sinisen biotalouden murroksen edistämiselle ovat otolliset. Meriluonnon ja merellisten luonnonvarojen lisäksi maakunnasta löytyy osaamista ja perinteitä sinisten luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä merensuojelun edistämiseen. Varsinais-Suomessa on jo nyt paljon osaamista siniseen biotalouteen liittyen. Maakunnan on tärkeää vahvistaa asemaansa kansainvälisesti ja olla aktiivisesti tarjoamassa ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin myös globaaleilla markkinoilla.

Toimenpiteet ja koordinaatio kärkien edistämiseksi

Vuosina 2019-2021 siniseen kasvuun ja teollisuuden modernisaatioon liittyvät toimenpiteet ovat:

  • Tehdään Teknologiakampus Turusta vahva ja laaja-alainen tekniikan osaamiskeskittymä, joka edistää Lounais-Suomen kilpailukykyä sekä alueen yritysten kehittymistä
  • Vahvistetaan ennakoivaa ajattelua ja työskentelytapoja mm. Ennakointiakatemia-ympäristöä ja -metodeja hyödyntäen
  • Lisätään kansainvälistä näkyvyyttä, kumppanuutta ja hankeyhteistyötä liittymällä vähintään yhdelle Euroopan unionin älykkään erikoistumisen alustalle
  • Tehdään monenkeskistä edunvalvontayhteistyötä eurooppalaisissa merialan järjestöissä ja yhteenliittymissä sekä kahdenvälistä vahvojen merialueiden eurooppalaista verkostoyhteistyötä
  • Tuetaan sinisen kasvun kärkiyhtiöiden ja pienten kansainvälisten kasvuyritysten yhteistyötä sekä niiden verkottumista korkeakoulujen kanssa
  • Edistetään merialueen eri käyttömuotojen kestävää sinistä kasvua merialuesuunnittelussa täsmentyvin toimenpitein

Toimenpiteiden edistämistä koordinoivat Turku Science Park, alueellinen merialan asiantuntijaryhmä sekä Varsinais-Suomen liitto.

Mukana työssä: Turku Science Park Oy (Maritime Turku), Varsinais-Suomen liitto, Yrityssalo Oy, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Ukipolis Oy, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Loimaan kaupunki, Turun kaupunki

Lisätietoja:

Asiakkuuspäällikkö Vesa Erkkilä, Turku Business Region
etunimi.sukunimi@turkubusinessregion.com ja 0400 806 256

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, Varsinais-Suomen liitto
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi ja 040 776 0630