Älykäs erikoistuminen » S3 Lääke- ja terveysteknologia

Turun seudulla on Suomen vahvin Life Science -keskittymä

Varsinais-Suomi ja Turun seutu on Suomen vahvin lääketutkimuksen, terveysteknologian ja laajemmin biotieteiden eli Life Science -alan keskittymä, jossa pitkäjänteinen huippututkimus yhdis-tyy monipuoliseen yritystoimintaan sekä kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamiseen.

Suomen lääkeviennistä yli 75 % ja diagnostiikkaviennistä noin 50 % tulee Turun alueen yrityksistä. Alueen huippuosaamista kuvaa hyvin se, että 21:stä Suomessa kehitetystä markkinoille tulleesta lääkkeestä 20 on kehitetty Turussa toimivissa lääkekehitysyrityksissä. Varsinais-Suomessa on yli 100 terveysalan yritystä ja ne muodostavat noin 20 % maakunnan teollisuuden liikevaihdosta sekä työllistävät 20 % Varsinais-Suomen teollisesta työvoimasta. Alan työllistävä vaikutus on noin 5 700 teollista työpaikkaa. Lisäksi Turku Science Park Oy:n vuodesta 2017 lähtien pyörittämään kan-salliseen Life Science -kiihdyttämöön on jo kahden ensimmäisen vuoden aikana hakenut 51 projektia tai startup -yritystä, joista 29 on hyväksytty mukaan ohjelmaan.

Lääke- ja terveysteknologia on yksi Varsinais-Suomen kolmesta älykkään erikoistumisen painopisteestä. Yhteistyön kärjet ovat lääkekehitys ja diagnostiikka, terveysteknologia sekä yritys-, testi- ja tukipalvelujen tuottaminen.

Lääkekehitys ja diagnostiikka

Turun seutu on jo vuosikymmenien ajan systemaattisesti investoinut monipuolisten osaamisalus-tojen kehittämiseen luodakseen erilaisten tukitoimintojen ketjun lääkekehitysteollisuuden kasvulle. Yli puolet Suomen lääkekehityksestä ja diagnostiikkateollisuudesta tapahtuu Turun seudulla.

Suurten yritysten, kuten Bayerin, Orionin ja Perkin-Elmerin lisäksi Turun alueella on kymmenittäin pieniä lääkekehitys- ja diagnostiikkayrityksiä sekä Life Science -palvelutuottajia. Alueen diagnostiikkayritykset ovat maailman markkinajohtajia vastasyntyneitten geneettisessä seulonnassa ja sydänmerkkiaineiden valmistuksessa. Lääkekehitys ja diagnostiikka ovat Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimuksen painopistealue.

Älykkään erikoistumisen yhteistyön kautta tavoitellaan yhteiskehittämisen ympäristöä, jossa korkeakoulujen ja yritysten tutkijat voisivat kehittää uusia tutkimusstrategioita ja teknologioita yhdessä, ja hyödyntää tässä alueen ainutlaatuista tutkimusinfrastruktuuria.

Terveysteknologia

Teknologia ja Life Science -ratkaisut liittyvät ratkaisevasti yhteen. Kummankin alan innovaatiot ovat pelastaneet ihmishenkiä ja parantaneet useiden ihmisten elämänlaatua. Varsinais-Suomen alueella näiden kahden tieteenalan liittouma on luonut erityisen menestyvän lääketeknologiasektorin, joka keskittyy pääasiassa ammattikäyttöön tarkoitettuihin ratkaisuihin. Työn keskiössä on ammattilaisen näkökulma terveydenhoitoon ja siihen liittyviin palveluihin kuluttajalähtöisen ajattelun sijaan. Varsinais-Suomessa terveysteknologiaratkaisujen kehittämisessä erityistä vahvuutta on muun muassa seuraavilla aloilla: tekoäly, luonnollinen kieli, robotiikka ja esineiden Internet, diagnostiikkateknologiat ja -sovellukset sekä lisäävä valmistus, biomateriaalit.

Yritys-, testi- ja tukipalveluiden tuottaminen

Turun seudulla on laaja ja monipuolinen tukiverkosto innovaatioiden, tutkimuksen, lääketeknologian, lääketeollisuuden ja globaalin yhteistoiminnan tukena. Terveyden vahvan tutkimusosaamisen ja yritystoiminnan ympärille muodostunut HealthTurku -klusteri rakentaa alueelle ekosysteemiä, joka tarjoaa monipuolisia palveluja ja tukea startupeille, paikallisille yrityksille ja kansainvälisissä yhteistyömalleissa. Terveyskampus Turku puolestaan on lääketieteen, terveys- ja sosiaalialan ja teknologian moniammatillinen osaamiskeskittymä, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle.

Liiketoiminnan, julkisen ja tutkimussektorin välisiä linkityksiä Turun seudulla ylläpitää muun muassa Turku Science Park, jonka tehtävä on koordinoida Turun seudun yritys- ja innovaatiotoimintaa sekä vahvistaa seudun korkeakoulujen, yritysten ja kuntien välistä yhteistyötä alueen kasvun ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Turku Science Parkin aloite ”ProHEALTH ACCELERATOR” vauhdittaa terveys- ja hyvinvointisektorin korkeakoululähtöisten tutkimusprojektien kaupallistamista sekä varhaisvaiheen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Kohderyhmänä ovat erityisesti lääke- ja diagnostiikkakehitys sekä niihin linkittyvät toimialat ja ratkaisut. Kiihdyttämön toimintaa tukee yli 40 asiantuntijaa ja yritystä, joilla on huippuosaamista Life Science -alan teemoissa, teknologioissa, sovelluksissa ja liiketoiminnassa.

Toimenpiteet ja koordinaatio kärkien edistämiseksi

Vuosina 2019-2021 lääke- ja terveysteknologian älykkään erikoistumisen toimenpiteet ovat:

  • Sektoreiden välisen keskustelun, yhteisen tilannekuvan ja EDP-prosessin vahvistaminen Health Turku -yhteistyön kontekstissa
  • Ennakoivan ajattelun ja työskentelytapojen vahvistaminen muun muassa Ennakointiakatemia-ympäristöä ja -metodeja hyödyntäen
  • Olemassa olevien ja potentiaalisten alueiden välisten arvoketjujen tunnistaminen
  • Kansainvälisen näkyvyyden, kumppanuuksien ja hankeyhteistyön lisääminen liittymällä vähintään yhteen S3-alustojen kumppanuuteen.
  • HealthTurku-palvelukokonaisuuden, sektorin toimijoiden, innovaatioiden ja uusien toimijakeskittymien tunnettuuden ja edunvalvontayhteistyön vahvistaminen entisestään yhteistä näkyvyyttä lisäämällä
  • Alueella toimintansa käynnistäneiden yhteistyöalustojen (kuten ERIC Euro BioImaging -verkoston pääkonttorin sijoitus Turkuun) toiminnan tukeminen
  • Uusien yhteistyöalustojen (kuten kansallinen Lääkekehityskeskus ja terveysalan European Digital Innovation Hub, EDIH:n) saaminen alueelle

Mukana työssä: Turku Science Park Oy (Health Turku), Varsinais-Suomen liitto, Turun yliopisto (Lääketieteellinen tiedekunta ja Innovaatiot, yrittäjyys ja koulutusvienti), Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrityssalo Oy

Lisätietoja:

Johtaja Tero Piispanen, HealthTurku, Turku Business Region
etunimi.sukunimi@turkubusinessregion.com ja 0400 781 683

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, Varsinais-Suomen liitto
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi ja 040 776 0630