Älykäs erikoistuminen » S3 Innovatiiviset ruokaketjut

Varsinais-Suomi on ruokalähtöisen kestävän kehityksen edelläkävijöitä maassamme

Ruokaketjulla on Varsinais-Suomessa merkittävä aluetaloudellinen rooli. Se työllistää n. 16 000 ihmistä ja alueella sijaitsee lukumäärällisesti kaikkein eniten jalostavia elintarvikeyrityksiä Suomessa (n. 11% yrityksistä). Ruokaketjun toimintatapojen kehittäminen on merkittävässä roolissa ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Ilmastokriisi ja biodiversiteetin heikkeneminen vaativat massiivisia toimia globaalin ruokajärjestelmän uudistamiseksi. Yhdeksi ratkaisun keskeisistä avaimista on tunnistettu paikallisuus. Lähellä kuluttajaa tuotetulla ruualla ja sen ketterällä jakelulla tulee olemaan merkittävä rooli tulevaisuuden ruokajärjestelmässä. Siksi uuden innovatiivisen ruokajärjestelmän ja -ketjujen kehittäminen kannattaa toteuttaa juuri maakuntalähtöisesti ja se on yksi Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen painopisteistä.

Varsinaissuomalainen ruoka linkittyy sekä siniseen että vihreään biotalouteen. Sininen biotalous kattaa niin vesiviljelyn, vesi- ja kalatalouden kuin suljetun kierron systeemillä tuotetun resurssitehokkaan ruuan. Vihreään biotalouteen kuuluvat pelloilta ja metsistä saadut ja maakunnassa kasvavat ruokajärjestelmän raaka-aineet ja niistä valmistetut tuotteet. Suuri osa Suomen leipäviljoista, öljykasveista, valkuaiskasveista ja perunasta viljellään Varsinais-Suomessa. Maakunta on myös merkittävä sianlihan- ja kananmunantuottaja. Suuri osa Suomen meri- ja sisävesikalastajista toimii Varsinais-Suomen alueella. Varsinais-Suomen raaka-aineista kaura, silakka, sienet, marjat, riista ja kasviperäiset proteiinilähteet kuten kvinoa, lupiini, herne ja härkäpapu luovat kestävän kehityksen mahdollisuuksia ihmisten ruokapöytiin.

Innovatiiviset ruokaketjut -painopisteen osalta älykkään erikoistumisen toimintasuunnitelman kärjet ovat:
1. Sinisen ja vihreän biotalouden elintarvikeosaaminen ja -tuotteet
2. Ruokatuotteiden ja -kokemusten alueellinen & monialainen yhteiskehittäminen
3. Digitalisaation ja teknologian hyödyntäminen kestävän ruokajärjestelmän kehityksessä

Varsinais-Suomessa on osaamista ja koulutusta ruokaketjun eri vaiheisiin kuten alkutuotantoon, tuotekehitykseen, jalostamiseen, hyödyntämiseen, markkinointiin, kiertotalouteen, ruokakasvatukseen sekä ilmastovaikutuksen, sosiaalisen vaikutuksen ja kulutustottumusten ymmärtämiseen. Eri alojen toimijoilla on myös kokemusta yhdessä tekemisestä, mutta tätä tulisi rohkeasti vahvistaa ja syventää. Asiakastarpeiden ymmärtäminen ja ruokavalinnat vaikuttavat niin kestävään ruokajärjestelmään kuin hyvinvointiinkin.

Keskeiset teemat ja työryhmät

 1. Uudet viljelykasvit
 2. Kiertotalousratkaisut
 3. Mittaaminen & datan hyödyntäminen
 4. Lyhyet ketjut, alustatalous ja uudet liiketoiminta-mallit
 5. Kalatalous
 6. Ruoka-matkailu & ravintolat

Toimenpiteet ja koordinaatio kärkien edistämiseksi

Vuosina 2019-2021 innovatiivisiin ruokaketjuihin liittyviä toimenpiteitä ovat:

 • Sektoreiden välisen keskustelun, yhteisen tilannekuvan ja EDP-prosessin vahvistaminen FoodTech Platform Finland -yhteistyön kontekstissa
  • tunnistetaan Varsinais-Suomen ruokajärjestelmään kuuluvien toimijoiden verkosto ja keskeiset yritykset
  • nostetaan esille ja nimetään jo tunnistetut vahvuusalueet ja tarkennetaan mahdollisia uusia vahvuusalueita
  • soveltuvien monialaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden alullepaneminen
 • Ennakoivan ajattelun ja työskentelytapojen vahvistaminen muun muassa Ennakointiakatemia-ympäristöä ja -metodeja hyödyntäen
 • Olemassa olevien ja potentiaalisten alueiden välisten arvoketjujen ja kompensoivien vahvuuksien tunnistaminen
 • Kansainvälisen näkyvyyden, kumppanuuksien ja hankeyhteistyön lisääminen liittymällä vähintään yhteen S3-alustojen kumppanuuteen
 • Rakennetaan uuden lokaalin ruokajärjestelmän pilotti yhteistyössä Turun kaupungin, Turun yliopistojen ja koulutuslaitosten, maakunnan ruokatuottajien ja -jalostajien, mahdollistavaa teknologiaa tarjoavien yritysten ja alueen asukkaiden kanssa.

Mukana työssä: Turun yliopisto ( Brahea-keskus ja Food Tech Platform Finland), Raseko, Valonia, Varsinais-Suomen liitto, Yrityssalo Oy, Turku Science Park, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Johanna Mattila, Turun yliopiston Brahea-keskus
etunimi.sukunimi@utu.fi ja puh. 040 565 8121

Toimialapäällikkö Riikka Leskinen, Valonia
etunimi.sukunimi@valonia.fi ja puh. 044 907 5995